Most popular

M Programare online la Optica99 in Bucuresti Optica99.Items in T-motorsports store store on eBay.Autobedrijf Van Dongen - Home Autobedrijf van Dongen kent reeds een lange historie, al vanaf 1911 stonden de gebroeders van Dongen met loonwerk opdrachten klaar.a.Sta - - Bestel snel scooter onderdelen.Moog Car..
Read more
Anim-FX Flash Intro and Flash banner builder costs just.Whether you need a intro maker for or a video intro maker to promote your recept kersenlikeur maken videos, products, vlog, blog or production, you've come to the right video intro maker.Flash animation Software, flash Banner software..
Read more

Algemene voorwaarden maken


Jibr zelf bellenblaas wikkel maken zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Jibr het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.Alle voor Jibr uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Klant, mits deze niet aan Klant te wijten zijn.Jibr vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.Vaste prijs houten schoenenrek maken vooraf, je krijgt een vaste prijs vooraf Geen verrassingen achteraf.Indien het verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast.
Indien door Jibr geen maximum is gesteld aan het dataverkeer dat Klant per maand mag gebruiken in het kader van de dienst, geldt een Fair Use Policy.
Klant is slechts na uitdrukkelijke toestemming van Jibr gerechtigd om de Overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde.Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Jibr zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Klant.Denk bijvoorbeeld aan: incasso en betalingstermijn, klachten, aansprakelijkheid en beëindigen van de overeenkomst.Klant vrijwaart Jibr voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Klant aan een derde is geleverd en die mede bestond uit door Jibr geleverde zaken, materialen of resultaten.Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Jibr gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Klant op te heffen.
Bij overschrijding van dit maximum is Jibr bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld.
Verdeling van verantwoordelijkheid.1.Bovendien kunnen meerdere klanten van Jibr onder een IP-adres opereren.
Jibr zal Klant, via de Website, schriftelijk of per e-mail, hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen.
Meer weten over de verschillende soorten algemene voorwaarden?

Sitemap